2018/2019


Klauzula  informacyjna


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679        z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Topoli Małej, ul. Szkolna 115, 63-400 Ostrów WIelkopolski, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)      kontakt do inspektora danych - Ewy Galińskiej: e-mail: inspektor@osdidk.pl,

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i/lub  Pani/Pana dziecka jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Ustawa – Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły.

4)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,  promocji oraz innych działań statutowych szkoły i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

1)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

2)      podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Szkoły,  w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

3)      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

·         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

·         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,

·         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

o   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

o   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

o   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

o   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

o   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

·         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –                                  w przypadku, gdy:

o   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

o   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

o   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

·         prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

o   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

·         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,                                       w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego                       w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

o   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

4)      Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

                                                  ADMINISTRATOR DANYCH

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny

           w Topoli Małej

 


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zmiany ustawień dotyczących cookies można dokonać indywidualnie w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.