Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Topoli Małej

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Zespole- należy przez to rozumieć Zespół Szkolno- Przedszkolny w Topoli Małej,

2) Szkole- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Topoli Małej,

3) Przedszkolu- należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Topoli Małej,

4) Statucie- należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Topoli Małej,

5) ustawie o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./.

§ 2.

1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Topoli Małej.

2. Siedziba Zespołu mieści się w budynku Nr 115 w Topoli Małej.

§ 3.

1. Obwód Szkoły Podstawowej obejmuje miejscowość Topola Mała.

§ 4.

1. W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Topoli Małej wchodzą następujące jednostki:

1) Szkoła Podstawowa im. Księdza Teodora Korcza w Topoli Małej przy ul. Szkolnej 115.

2) Przedszkole Publiczne im. Królewny Śnieżki w Topoli Małej przy ul. Szkolnej 115.

2. Bazę dydaktyczno- wychowawczą i opiekę Zespołu stanowi baza jednostek wchodzących w jego skład.

§ 5.

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Ostrów Wielkopolski.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

3. Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują dotychczasowe statuty, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.

Rozdział II. Cele i zadania

§ 6.

1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz innych uregulowań prawnych koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzuje cele, zadania i sposób ich realizacji. Rozdział III. Organy Zespołu.

§ 7.

1. Zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych oraz Rad Rodziców jednostek wchodzących w skład Zespołu.

2. Rady Pedagogiczne działają w ramach swoich kompetencji stanowiących i wydawania opinii w sprawach zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

3. Rady Pedagogiczne działają w oparciu o swoje regulaminy.

4. Rady Pedagogiczne jednostek wchodzących w skład Zespołu są niezależne od siebie i podlegają w ramach nadzoru pedagogicznego Dyrektorowi Zespołu.

5. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu,

2) Rada Pedagogiczna Przedszkola,

3) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej,

4) Rada Rodziców Przedszkola,

5) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej,

6) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.

§ 8.

Kompetencje organów Zespołu określonych w §7 ust. 5 pkt. 2-6 określają statuty przedszkola i szkoły.

§ 9.

1. Dyrektor zespołu realizuje zadania w odniesieniu do Zespołu.

2. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu,

2) reprezentuje Zespół na zewnątrz,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny,

4) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu kompetencji w Zespole,

8) stwarza warunki do działania w zespole dla wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji a w szczególności organizacji których celem statutowym jest działalność wychowawcza i wzbogacenie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej,

9) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniom poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

10) wykonuje inne zadania wynikające z ustaw i przepisów szczegółowych,

11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.

3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem dla zatrudnionych w szkole i przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w szczególności:

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

2) przyznaje nagrody oraz wyznacza kary porządkowe nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym,

3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pracowników Zespołu.

4. Dyrektor Zespołu w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, radami rodziców i samorządami uczniowskimi jednostek wchodzących w skład Zespołu.

5. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

Rozdział IV. Organizacja pracy Zespołu.

§10.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany według zasad określonych w statutach jednostek wchodzących w skład Zespołu i zatwierdzonych przez organ prowadzący.

2. Zasady rekrutacji do jednostek wchodzących w skład Zespołu określają odrębne przepisy.

3. Praca dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest według zasad ustalonych w statutach jednostek wchodzących w skład Zespołu.

4. W zespole zatrudnia się Dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników Obsługi

5. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa w pkt. 4 regulują odrębne przepisy. Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 11.

1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla przedszkola i szkoły podstawowej o następującej treści: „Zespół Szkolno- Przedszkolny w Topoli Małej”

2. Pieczęcie urzędowe jednostek wchodzących w skład Zespołu nie zawierają nazwy tego zespołu.

3. Tablice i stemple jednostki zawierają nazwę: „Zespół Szkolno- Przedszkolny w Topoli Małej” oraz nazwę jednostki wchodzącej w skład Zespołu.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zmiany ustawień dotyczących cookies można dokonać indywidualnie w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.